Любими продукти 0

Нямате продукти в количката

Томбола Asus ROG & TUF – Общи условия

І. Организатор на Томболата

1. Организатор на томболата е „ПСБИЛД” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Лястовица“ 13, ЕИК 203464132, наричан по-нататък Организатор.

II. Отговорност

1. Участниците в томболата са длъжни да спазват настоящите общи условия и правила за участие в Томболата („Общите условия“). Общите условия са достъпни за целия период на Томболата на на сайта на PC Build: http://bit.ly/pcbuildbg_AsusROGnTUF_terms

2. „ПСБИЛД” ЕООД си запазва правото да променя или допълва Общите условия на Томболата по своя преценка, като промените влизат в сила след публикуването им на на сайта на PC Build: http://bit.ly/pcbuildbg_AsusROGnTUF_terms

3. „ПСБИЛД” ЕООД носи отговорност за организацията и провеждането на Томболата в съответствие с настоящите Общи условия.

4. Всеки Участник в Томболата се индивидуализира посредством поръчката на артикули, която е направил от страницата http://bit.ly/asus_tuf_and_rog_campaign в сайта на PC Build.Организаторът не носи отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение и/или неустойка на Участник в Томболата и/или трето лице, чийто данни са използвани неправомерно от Участник в Томболата и/или трето лице, независимо дали съответното трето лице и/или Участник в Томболата са дали или не съгласие за това.

5. Организаторът не носи отговорност при невъзможност или затруднения за участие в Томболата на определени лица, поради причини от технически характер или поради каквито и да било други причини, които са извън контрола на Организатора.

III. Период на провеждане на Томболата

1. Томболата се провежда в периода от 07.04.2021 г. до 15.05.2021 г. включително („Период на Томболата“).

IV. Условия за участие в Томболата

1. Томболата се провежда при спазване на настоящите Общи условия.

2. С участието си в Томболата всеки Участник изрично декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и ги приема.

3. Право на участие в Томболата имат потребители, навършили 18-годишна възраст, както и лица на възраст от 13 до 18 години, които при съгласие на родител, са осъществили покупка на артикули от страницата http://bit.ly/asus_tuf_and_rog_campaign, изпълнявайки следното условие:
3.1. За да се включи в томболата за награди, Участникът трябва да е закупил минимум два продукта от http://bit.ly/asus_tuf_and_rog_campaign, в периода от 07.04.2021г.  до 15.04.2021г.
3.2. С участието си в Томболата, Участниците декларират, че имат навършени 18 години или съгласието на свой родител или настойник за участие в Томболата. Участниците дават изричното си съгласие техните имена, с които са регистрирали покупката, както и техните съкратени име и фамилия, да бъдат публикувани в профила на PC Build в приложението Instagram и да бъдат включени в изображение, което да бъде публикувано във Facebook и Instagram страниците на PC Build, посочени по-тук, ако бъдат определени за печеливши в Томболата.

​3.3. В Томболата нямат право да участват лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с „ПСБИЛД” ЕООД. В Тимболата нямат право да участват лица, работещи в магазините или представители на други дружества, предоставящи стоки и услуги на територията на PC Build.

V. Награда

1. При участие в Томболата, в съответствие с настоящите Общи условия, шестима от Участниците има възможност да спечели по един брой (общо шест броя) геймърски мишки - Геймърска оптична мишка ASUS TUF Gaming M3 RGB (http://bit.ly/asus_tuf_mouse), ако участникът е закупил минимум два продукта от серията Asus TUF, налични в страницата http://bit.ly/asus_tuf_and_rog_campaign, или един Участник може да спечели 1 брой яке Asus ROG Asymmetry Windbreaker http://bit.ly/asus_windbreaker, в случай, че е закупил минимум два артикула от серията Asus ROG в посочения период в т. III.

2. Наградата се предоставя на спечелилия Участник в съответствие и при изпълнение на условията по т. VII.1 по-долу.

VI. Определяне на спечелилия Участник и получаване на Наградата

1. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 17.05.2021г. 

2. Съкратените имена на спечелилите Участници ще бъдат обявени в профилите на PC Build в приложенията Instagram и Facebook в срок до 7 работни дни след изтичане на периода на Томболата, посочен в точка III.

3. PC Build ще се свържат със спечелилите Участници по имейл и/или телефонен номер, за да ги уведомят за спечелването на Наградата. В случай, че PC build не успеят да се свържат по телефон със победителите, Участниците следва да се обадят на телефон +359 888 852 000 или да се свържат с екипа на PC Build посредством имейлa office@pcbuild.bg в срок от 3 работни дни след обявяването им, с цел уточняване детайлите за получаване на наградата.

4. Спечелилите Участници следва, в срок от 3 работни дни, да предоставят трите си имена, телефонен номер, адрес за доставка и други данни, ако е нужно, за целите на предаване на наградата им.

VII. Механизъм за определяне на печеливш

1. Печелившите Участници ще бъдат избрани на случаен принцип от списъка с Участници, които са изпълнили текущите условия.

VIII. Процедура за предявяване, проверка и получаване на Наградата

1. Наградите ще бъдат изпратени и доставен до посочен от печелившия участник адрес, или до магазина на PC Build в град София на ул. Марагидик 37, откъдето Участниците ще могат да ги получат, в срок до две седмици от датата на обявяване на спечелилите Участници, съгласно т. VI.2 по-горе. Спечелилите Участници получават Наградата срещу подписване на приемо-предавателен протокол, при следните условия:
1.1. Участниците да потърсят Наградата си в срока по т. VIII.1;
1.2. Участниците да предоставят валиден документ за самоличност, чиито данни да отговарят на данните, които PC Build имат във връзка с Томболата. В случай, че печеливш Участник  не може да получи Наградата си лично, същата може да бъде взета от изрично упълномощено от него за целта лице с нотариално заверено пълномощно.

2. В случай, че спечелилил Участник не се яви да получи своята Награда в срока, посочен в т. VIII.1 по-горе, както и при неспазване на условията по т. IV.3, т. IV.5 или т. VI.3 по-горе, Участникът няма право да получи Наградата. В този случай Организаторът не носи никаква отговорност за непредоставянето на Наградата, нито за обезщетяване на изтегления Участник, който не е получил Наградата си, поради приложение на тази т. VIII.2. Посочените в тази т. VIII.2 последици се прилагат и в случай, че Участникът бъде потърсен от PC Build и/или оправомощено от него лице, но не може да бъде намерен и/или не предостави изисканите от него данни в срока, посочен в т. VI.3. Организаторът не носи отговорност, в случай че Участникът е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт. В тези случаи може да бъде изтеглен нов печеливш Участник при спазване на настоящите Общи условия.

IX. Изключване от Томболата

1. До момента на предоставяне на Наградата без предупреждение се изключват от Томболата Участници, които:
1.1. са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия; и/или;
1.2. участват с фалшива самоличност или от името на трети лица, с или без изричното им знание, и/или;
1.3. публикуват обидно или нецензурно съдържание в социалните канали на PC Build.

X. Защита на личните данни

1. С оглед администрирането на Томболата, „ПСБИЛД” ЕООД ЕИК 203464132, в качеството си на администратор на лични данни, може да обработва лични данни на участниците, имена и имейл адрес на Участниците съгласно направените от тях поръчки, с които Участниците се индивидуализират съгласно т. II, 4 по-горе; имена, телефон и имейл на спечелилите Участници, предоставени съгласно т. VI.3 по-горе.

XI. Прекратяване на Томболата

1. Организаторът има право по всяко време да прекрати провеждането на Томболата, без предварително предизвестие при:
1. 1. възникване на технически причини, които възпрепятстват провеждането на Томболата;
1.2. промени в действащото законодателство;
1.3. разпореждания на компетентни държавни органи;
1.4. възникване на форсмажорно обстоятелство; или
1.5. други обективни причини, водещи до невъзможност за Организатора да осигури цялостната организация и безпрепятственото провеждане на Томболата.

2. В случай че прекратяването на Томболата се дължи пряко или косвено на действия на Участник/Участници в Томболата, Организаторът имат право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

XII. Други

1. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Томболата се изпращат писмено на следния адрес: office@pcbuild.bg . На същия e-mail адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Томболата. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

XIII. Съдебни спорове
1. В случай че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите разпоредби на настоящите Общи условия.

2. Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

3. Спорове между Организатора на Томболата и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

Този уеб сайт използва бисквитки, за показване съдържанието на сайта и подобряване на потребителското изживяване. Повече информация за „бисквитките“ може да намерите в раздела Политика за използване на бисквитки
Разбирам