Любими продукти 0

Нямате продукти в количката

Facebook Giveaway

ОБЩИ УСЛОВИЯ; „Facebook Giveaway“
 

Общи условия и правила за участие в играта „Facebook Giveaway “ на PC Build във Facebook

І. Организатор на играта

1. Организатор на играта е „ПСБИЛД” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Лястовица“ 13, ЕИК 203464132, наричан по-нататък Организатор.

II. Отговорност

 1. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите Общи условия и правила за участие в Играта („Общите условия“). Общите условия са достъпни за целия период на Играта на на сайта на PC Build: https://pcbuild.bg/page/facebook-giveaway
 2. „ПСБИЛД” ЕООД си запазва правото да променя или допълва Общите условия на Играта по своя преценка, като промените влизат в сила след публикуването им на на сайта на PC Build: https://pcbuild.bg/page/facebook-giveaway и в профила на PC Build във Facebook: https://www.facebook.com/pcbuildingbg
 3. „ПСБИЛД” ЕООД носи отговорност за организацията и провеждането на Играта в съответствие с настоящите Общи условия.
   
 4. Всеки Участник в Играта се индивидуализира посредством профила си в приложението Facebook, който е използвал за участие в Играта. Организаторът не носи отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение и/или неустойка на Участник в Играта и/или трето лице, чийто Facebook профил е използван неправомерно от Участник в Играта и/или трето лице, независимо дали съответното трето лице и/или Участник в Играта са дали или не съгласие за това.
 5. Организаторът не носи отговорност при невъзможност или затруднения за участие в Играта на определени лица, поради причини от технически характер или поради каквито и да било други причини, които са извън контрола на Организатора.

 

III. Период на провеждане на Играта

1. Играта се провежда в периода от 10.05.2022 г. до 10.06.2022 г. включително („Период на Играта“).
 

IV. Условия за участие в Играта

 1. Играта се провежда при спазване на настоящите Общи условия.
   
 2. С участието си в Играта всеки Участник изрично декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и ги приема.
   
 3. Право на участие в Играта имат потребители на Facebook, навършили 18-годишна възраст, както и лица на възраст от 13 до 18 години при съгласие на родител, които притежават самостоятелен „Facebook” профил („Участник/
  Участници“) и изпълнят едновременно следните условия:

  3.1. Харесат страницата на PC Build във Facebook: https://www.facebook.com/pcbuildingbg
  3.2. Тагнат двама приятели в коментар под поста
  3.3. Споделят поста с играта

4. Участието в играта не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги. С участието си в Играта Участниците декларират, че имат навършени 18 години или съгласието на свой родител или настойник за участие в Играта. Участниците дават изричното си съгласие техните потребителски имена от профилите, с които са регистрирани в приложението Instagram, както и техните име и фамилия, да бъдат публикувани в профила на PC Build в приложението Facebook и да бъдат включени в изображение, което да бъде публикувано пост във Facebook страницата на PC Build, посочена по-горе, ако бъдат определени за печеливши в Играта.

5. В Играта нямат право да участват лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с „ПСБИЛД” ЕООД. В Играта нямат право да участват лица, работещи в магазините или представители на други дружества, предоставящи стоки и услуги на територията на PC Build.
 

V. Награда

 

 1. При участие в Играта в съответствие с настоящите Общи условия трима от Участниците имат възможност да спечелят една от трите награди:

  1. Яке Asus ROG Asymmetry Windbreaker

  2. Екшън фигурка Se7en

  3. Funko Pop CyberPunk 2077 Johnny Silverhand

 2. Наградите се предоставят на спечелилите Участници в съответствие и при изпълнение на условията по т. IV - Условия за участие в Играта.

VI. Определяне на спечелилите Участници и получаване на Наградите

 1. Името и/или потребителското име на спечелилия Участник от профила му в приложението Facebook ще бъде обявено в срок до 7 работни дни след изтичане на периода на играта, посочен в точка III.
   
 2. Спечелилите Участници ще бъдат уведомени за спечелването на Наградите чрез пост, качен във Facebook профила на PCBuild.bg, както и ще бъдат информирани за това чрез лично съобщение във Facebook . Печелившите участници следва да се свържат с организатора посредством лично съобщение във Facebook профила на PC Build или на телефон 0888 852 000 в срок от 3 календарни дни след обявяването им с цел уточняване детайлите за получаване на наградите.
 3. Спечелилите Участници следва в срок от 3 календарни дни да предоставят трите си имена, телефонен номер, адрес за доставка и други данни, ако е нужно, за целите на предаване на наградите им.

VII. Механизъм за определяне на печеливш
 

 1. Печелившите участници ще бъдат избрани на случаен принцип.
   

VIII. Процедура за предявяване, проверка и получаване на Наградата

 1. Подаръците ще бъдат изпратени и доставен до посочен от печелившите участници адрес, или до магазинa PC Build в гр. София, ул. Марагидик 37, откъдето да получат наградите, в срок до две седмици от датата на обявяване на спечелилите Участници, съгласно т. VI.2 по-горе. Спечелилите Участници получават Наградите срещу подписване на приемо-предавателен протокол, при следните условия:

       2. Печелившите Участници да потърсят Наградата в срока описан в настоящите Общи условия;

       3. Участниците предоставят валиден документ за самоличност, чиито данни да отговарят на данните, предоставени от спечелилия Участник съгласно т. VI.3 по-горе (ако такива са му поискани). В случай, че спечелилият Участник не може да получи Наградата лично, същата може да бъде взета от изрично упълномощено от него за целта лице с нотариално заверено пълномощно.

      4. В случай, че спечелилият Участник не се яви да получи своята Награда в срока, посочен в т. VIII по-горе, както и при неспазване на условията по т. IV, т. IV или т. VI по-горе, Участникът няма право да получи Наградата. В този случай Организаторът не носи никаква отговорност за непредоставянето на Наградата, нито за обезщетяване на изтегления Участник, който не е получил Наградата си, поради приложение на тази т. VIII.2. Посочените в тази т. VIII.2 последици се прилагат и в случай, че Участникът бъде потърсен от „ПСБИЛД“ ЕООД и/или оправомощено от него лице на регистрирания му Instagram профил, но не може да бъде намерен и/или не предостави изисканите от него данни в срока, посочен в т. VI. Организаторът не носи отговорност, в случай че Участникът е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт. В тези случаи може да бъде изтеглен нов печеливш Участник при спазване на настоящите Общи условия.

 

IX. Изключване от Игратa

 1. До момента на предоставяне на Наградата без предупреждение се изключват от Играта Участници, които:
  1.1. са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия; и/или;
  1.2. участват с фалшива самоличност или от името на трети лица, с или без изричното им знание;
  1.3. публикуват обидно или нецензурно съдържание в коментар под снимката на играта.

X. Защита на личните данни

1. С оглед администрирането на Играта, „ПСБИЛД” ЕООД ЕИК 203464132, в качеството си на администратор на лични данни, може да обработва лични данни на участниците, имена и имейл адрес на Участниците съгласно техния профил в Instagram, с който Участниците се индивидуализират съгласно II по-горе; имена, телефон и имейл на спечелилите Участници, предоставени съгласно т. VI по-горе само и единствено за целите играта и предоставяне на наградата на печелившия участник.
 

XI. Прекратяване на Играта

 1. Организаторът има право по всяко време да прекрати провеждането на Играта, без предварително предизвестие при:
  1.1. възникване на технически причини, които възпрепятстват провеждането на Играта;
  1.2. промени в действащото законодателство;
  1.3. разпореждания на компетентни държавни органи;
  1.4. възникване на форсмажорно обстоятелство; или
  1.5. други обективни причини, водещи до невъзможност за Организатора да осигури цялостната организация и безпрепятственото провеждане на Играта.
   
 2. В случай че прекратяването на Играта се дължи пряко или косвено на действия на Участник/Участници в Играта, Организаторът имат право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

 

XII. Други
 

Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Играта се изпращат писмено на следния адрес: office@pcbuild.bg . На същия e-mail адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.
 

XIII. Съдебни спорове
 

 1. В случай че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите разпоредби на настоящите Общи условия.
   
 2. Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.
   
 3. Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
Този уеб сайт използва бисквитки, за показване съдържанието на сайта и подобряване на потребителското изживяване. Повече информация за „бисквитките“ може да намерите в раздела Политика за използване на бисквитки
Разбирам