Любими продукти 0

Нямате продукти в количката

Общи условия; „Nacon Giveaway“

Общи условия и правила за участие в играта „Nacon Giveaway“ на PC Build в Instagram

І. Организатор на играта

1. Организатор на играта е „ПСБИЛД” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Лястовица“ 13, ЕИК 203464132, наричан по-нататък Организатор.

II. Отговорност

 1. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите Общи условия и правила за участие в Играта („Общите условия“). Общите условия са достъпни за целия период на Играта на на сайта на PC Build: http://bit.ly/nacongiveaway_usloviya
   
 2. „ПСБИЛД” ЕООД си запазва правото да променя или допълва Общите условия на Играта по своя преценка, като промените влизат в сила след публикуването им на на сайта на PC Build: http://bit.ly/nacongiveaway_usloviya и в профила на PC Build в Instagram: https://www.instagram.com/pcbuild.bg/
   
 3. „ПСБИЛД” ЕООД носи отговорност за организацията и провеждането на Играта в съответствие с настоящите Общи условия.
   
 4. Всеки Участник в Играта се индивидуализира посредством профила си в приложението Instagram, който е използвал за участие в Играта. Организаторът не носи отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение и/или неустойка на Участник в Играта и/или трето лице, чийто Instagram профил е използван неправомерно от Участник в Играта и/или трето лице, независимо дали съответното трето лице и/или Участник в Играта са дали или не съгласие за това.
   
 5. Организаторът не носи отговорност при невъзможност или затруднения за участие в Играта на определени лица, поради причини от технически характер или поради каквито и да било други причини, които са извън контрола на Организатора.

 

III. Период на провеждане на Играта

1. Играта се провежда в периода от 27.05.2021 г. до 07.06.2021 г. включително („Период на Играта“).
 

IV. Условия за участие в Играта

 1. Играта се провежда при спазване на настоящите Общи условия.
   
 2. С участието си в Играта всеки Участник изрично декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и ги приема.
   
 3. Право на участие в Играта имат потребители на Instagram, навършили 18-годишна възраст, както и лица на възраст от 13 до 18 години при съгласие на родител, които притежават самостоятелен „Instagram” профил („Участник/
  Участници“) и изпълнят едновременно следните условия:

  3.1. Последват страницата на PC Build в Instagram: https://www.instagram.com/pcbuild.bg/  
  3.2. Харесат публикацията, обявяваща тази игра в Instagram профила на PC Build: https://www.instagram.com/p/CNujIriLx-q/
  3.3. Споделят на Story в своя профил същата публикация и тагнат PC Build с @pcbuild.bg на това стори.

4. Участието в играта не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги. С участието си в Играта Участниците декларират, че имат навършени 18 години или съгласието на свой родител или настойник за участие в Играта. Участниците дават изричното си съгласие техните потребителски имена от профилите, с които са регистрирани в приложението Instagram, както и техните име и фамилия, да бъдат публикувани в профила на PC Build в приложението Instagram и да бъдат включени в изображение, което да бъде публикувано като Story в Instagram страницата на PC Build, посочена по-горе, ако бъдат определени за печеливши в Играта.

5. В Играта нямат право да участват лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с „ПСБИЛД” ЕООД. В Играта нямат право да участват лица, работещи в магазините или представители на други дружества, предоставящи стоки и услуги на територията на PC Build.
 

V. Награда

 

 1. При участие в Играта в съответствие с настоящите Общи условия един от Участниците има възможност да спечели безжичен геймпад Nacon GC-200WL - Черен, който може да видите тук: http://bit.ly/giveaway_may
   
 2. Наградата се предоставя на спечелилия Участник в съответствие и при изпълнение на условията по т. IV - Условия за участие в Играта.

VI. Определяне на спечелилия Участник и получаване на Наградата

 1. Името и/или потребителското име на спечелилия Участник от профила му в приложението Instagram ще бъде обявено в срок до 7 работни дни след изтичане на периода на играта, посочен в точка III.
   
 2. Спечелилият Участник ще бъде уведомен за спечелването на Наградата чрез Story, качено в Instagram профила на PCBuild.bg, както и ще бъде информиран за това чрез лично съобщение в Instagram. Печелившият участник следва да се свърже с организатора посредством лично съобщение в Instagram профила на PC Build или на телефон 0888 852 000 в срок от 3 календарни дни след обявяването му с цел уточняване детайлите за получаване на наградата.
   
 3. Спечелилият Участник следва в срок от 3 календарни дни да предостави трите си имена, телефонен номер, адрес за доставка и други данни, ако е нужно, за целите на предаване на наградата му.
   

VII. Механизъм за определяне на печеливш
 

 1. Печелившият участник ще бъде избран на случаен принцип.
   

VIII. Процедура за предявяване, проверка и получаване на Наградата

 1. Подаръкът ще бъде изпратен и доставен до посочен от печелившия участник адрес, или до магазинa PC Build в гр. София, ул. Марагидик 37, откъдето да получи наградата, в срок до две седмици от датата на обявяване на спечелилия Участник, съгласно т. VI.2 по-горе. Спечелилият Участник получава Наградата срещу подписване на приемо-предавателен протокол, при следните условия:

       2. Участникът да потърси Наградата в срока описан в настоящите Общи условия;

       3. Участникът предостави валиден документ за самоличност, чиито данни да отговарят на данните, предоставени от спечелилия Участник съгласно т. VI.3 по-горе (ако такива са му поискани). В случай, че спечелилият Участник не може да получи Наградата лично, същата може да бъде взета от изрично упълномощено от него за целта лице с нотариално заверено пълномощно.

      4. В случай, че спечелилият Участник не се яви да получи своята Награда в срока, посочен в т. VIII по-горе, както и при неспазване на условията по т. IV, т. IV или т. VI по-горе, Участникът няма право да получи Наградата. В този случай Организаторът не носи никаква отговорност за непредоставянето на Наградата, нито за обезщетяване на изтегления Участник, който не е получил Наградата си, поради приложение на тази т. VIII.2. Посочените в тази т. VIII.2 последици се прилагат и в случай, че Участникът бъде потърсен от „ПСБИЛД“ ЕООД и/или оправомощено от него лице на регистрирания му Instagram профил, но не може да бъде намерен и/или не предостави изисканите от него данни в срока, посочен в т. VI. Организаторът не носи отговорност, в случай че Участникът е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт. В тези случаи може да бъде изтеглен нов печеливш Участник при спазване на настоящите Общи условия.

 

IX. Изключване от Игратa

 1. До момента на предоставяне на Наградата без предупреждение се изключват от Играта Участници, които:
  1.1. са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия; и/или;
  1.2. участват с фалшива самоличност или от името на трети лица, с или без изричното им знание;
  1.3. публикуват обидно или нецензурно съдържание в коментар под снимката на играта.

X. Защита на личните данни

1. С оглед администрирането на Играта, „ПСБИЛД” ЕООД ЕИК 203464132, в качеството си на администратор на лични данни, може да обработва лични данни на участниците, имена и имейл адрес на Участниците съгласно техния профил в Instagram, с който Участниците се индивидуализират съгласно II по-горе; имена, телефон и имейл на спечелилите Участници, предоставени съгласно т. VI по-горе само и единствено за целите играта и предоставяне на наградата на печелившия участник.
 

XI. Прекратяване на Играта

 1. Организаторът има право по всяко време да прекрати провеждането на Играта, без предварително предизвестие при:
  1.1. възникване на технически причини, които възпрепятстват провеждането на Играта;
  1.2. промени в действащото законодателство;
  1.3. разпореждания на компетентни държавни органи;
  1.4. възникване на форсмажорно обстоятелство; или
  1.5. други обективни причини, водещи до невъзможност за Организатора да осигури цялостната организация и безпрепятственото провеждане на Играта.
   
 2. В случай че прекратяването на Играта се дължи пряко или косвено на действия на Участник/Участници в Играта, Организаторът имат право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

 

XII. Други
 

Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Играта се изпращат писмено на следния адрес: office@pcbuild.bg . На същия e-mail адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.
 

XIII. Съдебни спорове
 

 1. В случай че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите разпоредби на настоящите Общи условия.
   
 2. Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.
   
 3. Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
Този уеб сайт използва бисквитки, за показване съдържанието на сайта и подобряване на потребителското изживяване. Повече информация за „бисквитките“ може да намерите в раздела Политика за използване на бисквитки
Разбирам